รายการ มคอ3 ปีการศึกษา 2558-2559

Click เข้าสู่ไฟล์ตามวิชาที่ต้องการดู

Attachments:
Download this file (ANS521.pdf)ANS521 วิสัญญีวิทยา[ ]3293 kB
Download this file (BCH212 ชีวเคมีทางการแพทย์.pdf)BCH212 ชีวเคมีทางการแพทย์.pdf[ ]270 kB
Download this file (BCH213 พันธุศาสตร์ทางการแพทย์.pdf)BCH213 พันธุศาสตร์ทางการแพทย์.pdf[ ]293 kB
Download this file (BEH321 27012559.pdf)BEH321 27012559.pdf[ ]1782 kB
Download this file (BEH321 มคอ.3.pdf)BEH321 มคอ.3.pdf[ ]1536 kB
Download this file (ENT521.pdf)ENT521 โสต ศอ นาสิกวิทยา[ ]3388 kB
Download this file (FAM521.pdf)FAM521 เวชศาสตร์ครอบครัว[ ]3628 kB
Download this file (FOR421(L).pdf)FOR421(L).pdf[ ]312 kB
Download this file (FOR421.pdf)FOR421.pdf[ ]424 kB
Download this file (HEP521.pdf)HEP521 การสร้างเสริมสุขภาพ[ ]207 kB
Download this file (IMD321 มคอ.3.pdf)IMD321 มคอ.3.pdf[ ]2374 kB
Download this file (IMD322 21032559.pdf)IMD322 21032559.pdf[ ]1743 kB
Download this file (IMD322 มคอ.3.pdf)IMD322 มคอ.3.pdf[ ]1784 kB
Download this file (IMD323 18012559.pdf)IMD323 18012559.pdf[ ]560 kB
Download this file (IMD324 18012559.pdf)IMD324 18012559.pdf[ ]2169 kB
Download this file (IMD325 24122558.pdf)IMD325 24122558.pdf[ ]1740 kB
Download this file (MDS210 ชีววิทยาของเซลล์.pdf)MDS210 ชีววิทยาของเซลล์.pdf[ ]92 kB
Download this file (MDS211 ระบบประสาท.pdf)MDS211 ระบบประสาท.pdf[ ]294 kB
Download this file (MDS212 ระบบผิวหนัง ระบบกระดูก กล้ามเนื้อ และเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน.pdf)MDS212 ระบบผิวหนัง ระบบกระดูก กล้ามเนื้อ และเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน.pdf[ ]523 kB
Download this file (MDS213 ระบบไหลเวียนโลหิต.pdf)MDS213 ระบบไหลเวียนโลหิต.pdf[ ]279 kB
Download this file (MDS214 ระบบหายใจ.pdf)MDS214 ระบบหายใจ.pdf[ ]259 kB
Download this file (MDS215 ระบบปัสสาวะ.pdf)MDS215 ระบบปัสสาวะ.pdf[ ]266 kB
Download this file (MDS216 ระบบทางเดินอาหาร.pdf)MDS216 ระบบทางเดินอาหาร.pdf[ ]368 kB
Download this file (MDS217 ระบบต่อมไร้ท่อ.pdf)MDS217 ระบบต่อมไร้ท่อ.pdf[ ]131 kB
Download this file (MDS218 ระบบสืบพันธุ์.pdf)MDS218 ระบบสืบพันธุ์.pdf[ ]368 kB
Download this file (MDS219 .pdf)MDS219 .pdf[ ]242 kB
Download this file (MDS311.pdf)MDS311.pdf[ ]424 kB
Download this file (MDS312 ความผิดปกติทางระบบไหลเวียนโลหิต.pdf)MDS312 ความผิดปกติทางระบบไหลเวียนโลหิต.pdf[ ]242 kB
Download this file (MDS313.pdf)MDS313.pdf[ ]429 kB
Download this file (MDS314 ความผิดปกติทางระบบประสาท.pdf)MDS314 ความผิดปกติทางระบบประสาท.pdf[ ]411 kB
Download this file (MDS315.pdf)MDS315.pdf[ ]321 kB
Download this file (MDS316.pdf)MDS316.pdf[ ]132 kB
Download this file (MDS317.pdf)MDS317.pdf[ ]90 kB
Download this file (MDS318.pdf)MDS318.pdf[ ]303 kB
Download this file (MDS319 ความผิดปกติทางระบบสืบพันธุ์.pdf)MDS319 ความผิดปกติทางระบบสืบพันธุ์.pdf[ ]269 kB
Download this file (MDS320 ปฏิบัติการพยาธิวิทยาตามระบบ.pdf)MDS320 ปฏิบัติการพยาธิวิทยาตามระบบ.pdf[ ]299 kB
Download this file (MED421(L).pdf)MED421(L).pdf[ ]270 kB
Download this file (MED421.pdf)MED421 อายุรศาสตร์[ ]3785 kB
Download this file (MED422(L).pdf)MED422(L).pdf[ ]321 kB
Download this file (MED422.pdf)MED422 อายุรศาสตร์[ ]6430 kB
Download this file (MED521.pdf)MED521 อายุรศาสตร์[ ]2732 kB
Download this file (MED522.pdf)MED522 อายุรศาสตร์[ ]1283 kB
Download this file (MET321 11012559.pdf)MET321 11012559.pdf[ ]1395 kB
Download this file (MET521.pdf)MET521 เวชจริยศาสตร์[ ]2700 kB
Download this file (MIC212 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางการแพทย์.pdf)MIC212 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางการแพทย์.pdf[ ]152 kB
Download this file (MIC315.pdf)MIC315.pdf[ ]103 kB
Download this file (MST321 14012559.pdf)MST321 14012559.pdf[ ]1617 kB
Download this file (OBG421(L).pdf)OBG421(L).pdf[ ]318 kB
Download this file (OBG421.pdf)OBG421 สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา[ ]3984 kB
Download this file (OBG422(L).pdf)OBG422(L).pdf[ ]413 kB
Download this file (OBG422.pdf)OBG422 สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา[ ]3898 kB
Download this file (OBG521.pdf)OBG521 สูติศาสตร์-นรีเวช[ ]3236 kB
Download this file (OBG522.pdf)OBG522 สูติศาสตร์-นรีเวช[ ]3548 kB
Download this file (OPT521.pdf)OPT521 จักษุวิทยา[ ]3507 kB
Download this file (ORP521.pdf)ORP521 ศัลยศาสตร์ออรโธปิดิกส์[ ]818 kB
Download this file (PAT311 พยาธิวิทยาทั่วไป.pdf)PAT311 พยาธิวิทยาทั่วไป.pdf[ ]341 kB
Download this file (PED421(L).pdf)PED421(L).pdf[ ]340 kB
Download this file (PED421.pdf)PED421 กุมารเวชศาสตร์[ ]435 kB
Download this file (PED422(L).pdf)PED422(L).pdf[ ]242 kB
Download this file (PED422.pdf)PED422 กุมารเวชศาสตร์[ ]4141 kB
Download this file (PED521.pdf)PED521 กุมารเวชศาสตร์[ ]223 kB
Download this file (PED522.pdf)PED522 กุมารเวชศาสตร์[ ]230 kB
Download this file (PMC313 หลักเภสัชวิทยา .pdf)PMC313 หลักเภสัชวิทยา .pdf[ ]288 kB
Download this file (PSC421(L).pdf)PSC421(L).pdf[ ]303 kB
Download this file (PSC421.pdf)PSC421 จิตเวชศาสตร์[ ]2969 kB
Download this file (PSC521.pdf)PSC521 จิตเวชศาสตร์[ ]3505 kB
Download this file (PVM321 มคอ.3.pdf)PVM321 มคอ.3.pdf[ ]2039 kB
Download this file (RAD421(L).pdf)RAD421(L).pdf[ ]219 kB
Download this file (RAD421.pdf)RAD421 รังสีวิทยา[ ]2996 kB
Download this file (RAD521.pdf)RAD521 รังสีวิทยา[ ]3688 kB
Download this file (RHB521.pdf)RHB521 เวชศาสตร์ฟื้นฟู[ ]3908 kB
Download this file (RMB521.pdf)RMB521 ระเบียบวิธีวิจัย[ ]4790 kB
Download this file (SUR421(L).pdf)SUR421(L).pdf[ ]342 kB
Download this file (SUR421.pdf)SUR421 ศัลยศาสตร์[ ]436 kB
Download this file (SUR422(L).pdf)SUR422(L).pdf[ ]333 kB
Download this file (SUR422.pdf)SUR422 ศัลยศาสตร์[ ]427 kB
Download this file (SUR521.pdf)SUR521 ศัลยศาสตร์[ ]3567 kB
Download this file (SUR522.pdf)SUR522 ศัลยศาสตร์[ ]6791 kB