ปณิธาน

 

pt2
           ผลิตแพทย์ที่มีความสามารถในการส่งเสริม ป้องกัน รักษา

           และฟื้นฟูสุขภาพให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี