วัฒนธรรมองค์กร

M (Morality)  มีคุณธรรม
D (Dignity) มีความภาคภูมิใจ 
R (responsibility)  มีความรับผิดชอบ 
S (Seniority) มีการนับถือผู้อาวุโส 
U (Unity)  มีความสามัคคี