พันธกิจ

 pt 

          ผลิตบัณฑิตแพทย์ได้ตามมาตรฐานแพทยสภา

            มีคุณธรรม จริยธรรม แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง

            และพัฒนาการเรียนรู้เพื่อไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน