เนื้อหา

KM สถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิต

การจัดการความรู้ หรือ KM คืออะไร

การจัดการความรู้หรือ KM ซึ่งย่อมากจาคำว่า  Knowledge Management

Knowledge Management หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า KM นั้นก็คือแนวทางการบริหารแนวทางการทำงานภายในองค์กรเพื่อทำให้เกิดการนิยาม ความรู้ขององค์กรขึ้น และทำการรวบรวม, สร้าง, และกระจายความรู้ขององค์กร ไปให้ทั่วทั้งองค์กรเพื่อให้เกิดการต่อยอดของความ รู้, นำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ รวมถึงก่อให้เกิดวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ภายในองค์กรขึ้น คือ การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลความรู้ คืออะไร ?ความรู้ คือ สิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษา เล่าเรียน การค้นคว้า หรือประสบการณ์ รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบัติและทักษะความเข้าใจ หรือ สารสนเทศที่ได้รับมาจากประสบการณ์ สิ่งที่ได้รับมาจากการได้ยิน ได้ฟัง การคิด หรือ การปฏิบัติ องค์วิชาในแต่ละสาขา

(ที่มา : พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน)

ความหมายของ KM (Knowledge Management)

การจัดการความรู้ (Knowledge Management) หรือที่เรียกย่อๆ ว่า KM คือ เครื่องมือเพื่อใช้ในการบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย 3 ประการไปพร้อมๆ กัน ได้แก่ บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยการจัดการให้มีการค้นพบความรู้ ความชำนาญที่แฝงเร้นในตัวคน หาทางนำออกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตกแต่งให้ง่ายต่อการใช้สอยและมีประโยชน์เพิ่มขึ้น มีการต่อยอดให้งดงาม และใช้ได้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงและกาลเทศะยิ่งขึ้น มีความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมเกิดขึ้นจากการเอาความรู้ที่ไม่เหมือนกันมาเจอกันหลักสำคัญของการจัดการความรู้ คือ กระบวนการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างคน ในการดำเนินการจัดการความรู้มีบุคคลหรือคนสำคัญในหลากหลายบทบาทหลากหลายรูปแบบ ที่ต่างคนต่างทำหน้าที่ในบทบาทของตนเองให้ดีที่สุดแต่ต้องมีการทำงานร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการทำงานที่ดีและเหมาะสมที่สุด เพื่อให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างสวยงามกลายเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ในที่สุด 

พันธกิจ (Mission)

สถาบันรัฐร่วมเอกชน ที่สร้างประโยชน์ด้านการแพทย์ ให้กับสังคมผลิตบัณฑิตแพทย์ได้มาตรฐานแพทยสภา และระดับสากล เน้นการพัฒนาเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในอนาคต พัฒนาการเรียนรู้ คู่คุณธรรม ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ผดุงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม

 บทบาท-หน้าที่คณะอนุกรรมการการจัดการความรู้

1) วางแผนการดำเนินการกิจกรรมการจัดการความรู้ ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และสถาบันร่วมผลิตแพทย์ฯ รวมถึงศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลีนิกของทุกศูนย์ฯ

2) รวบรวมองค์ความรู้ สื่อสารเผยแพร่ ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุคคลากร ผ่านช่องทางที่หลากหลาย และสามารถนำไปปฏิบัติได้

3) ติดตามประเมินผล และรายงานการดำเนินการ

 วัตถุประสงค์:

1. เพื่อพัฒนาทักษะการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของอาจารย์

2. เพื่อพัฒนาอาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนให้มีทักษะที่จำเป็นต่องานในหน้าที่เพิ่มขึ้น

3. เพื่อพัฒนาให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และสถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

4. เพื่อพัฒนาให้เกิดการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพิ่มขึ้น

 แผนดำเนินการ (Action Plan):

1. แผนการบ่งชี้ความรู้ เพื่อกำหนดขอบเขตการจัดการความรู้ให้สอดคล้องกับพันธกิจของสถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิต

2. แผนการสร้างและแสวงหาความรู้

3. แผนการสังเคราะห์ความรู้และจัดพิมพ์และเผยแพร่บนสื่อต่างๆ

4. แผนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

5. แผนการส่งเสริมการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม

 

Website:  KM สถาบันร่วมผลิตแพทย์ฯ  https://goo.gl/mtkuhe