โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ

โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ
Link : http://www.smphospital.go.th/


รพ ศรมหาโพธ

          โรงพยาบาลศรีมหาโพธิเปิดดำเนินการเป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง เมื่อปี พ.ศ.2526 และได้ขยายเป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง เมื่อ พ.ศ.2536 แ ละเป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียงเมื่อปี พ.ศ. 2542 โดยมีขอบเขตการให้บริการรักษาพยาบาล ทั้งระดับปฐมภูมิและทุติยภุมิระดับต้น ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค และฟื้นฟูสภาพในพื้นที่ ตำบล ของอำเภอศรีมหาโพธิ ได้แก่ ตำบลศรีมหาโพธิ ตำบลหัวหว้า ตำบลบ้านทาม ตำบลกรอกสมบูรณ์ ตำบลท่าตูม ตำบลคลองรั้ง ตำบลเฉลิมพระเกียรติ ตำบลสัมพันธ์ ตำบลหนองโพรง ตำบลหาดยาง และตำบลบางกุ้ง

วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โรงพยาบาลคุณภาพ ผู้นำการสร้างสุขภาพให้ชุมชน

ภารกิจของโรงพยาบาล
     มุ่งมั่นบูรณาการงานบริการสุขภาพสู่มาตรฐาน โรงพยาบาลคุณภาพและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ โดยการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ให้บุคลากรมีคุณภาพ เป็นผู้นำด้านสุขภาพ ควบคู่ไปกับการพัฒนาโรงพยาบาลให้เป็นสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทางาน เทคโนโลยสารสนเทศมีประสิทธิภาพ น้อมนำการบริหารราชการโดยยึดหลกธรรมาภิบาลตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความพึงพอใจของผู้รับบรัการ รวมทั้งตอบสนองนโยบายการสร้างสุขภาพทุกระดับ สนับสนุนเครือข่ายบริการสุขภาพให้มีมาตรฐาน เน้นการสร้างพลังของชุมชน สร้างเสริมสุขภาพกายและใจ เพื่อประชาชนในอำเภอศรีมหาโพธิมีสุขภาวะ

เป้าหมายหน่วยงาน
1. ผ่านการรับรองโรงพยาบาลคุณภาพ (HA) และโรงพยาบาลส่งเสริมคุณภาพ (HPH)
2.โรงพยาบาลเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
3. บุคลากรทุกระดับได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง ตามความเหมาะสมของงานและความต้องการของบุคลากร
4. บุคลากรเป็นแบบอย่างด้านพฤติกรรมสุขภาพ
5. โรงพยาบาลเป็นสถานที่ทำงาน น่าอยู่ น่าทำงาน
6. เทคโนโลยีสารสนเทศมีการจัดการอย่างเป็นระบบและตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากรได้อย่างเหมาะสม
7. จัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม พอเพียง โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
8. สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้รับบริการ
9. เกิดผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานตามนโยบายสร้างสุขภาพ
10. เครือข่ายบริการสุขภาพผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานศูนย์สุขภาพชุมชน
11. ชุมชนมีกระบวนการสร้างสุขภาพได้ด้วยตนเอง
12. ประชาชนอำเภอศรีมหาโพธิมีสุขภาวะ


ที่อยู่
114 หมู่ 9 ตาบลศรีมหาโพธิ อาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
โทรศัพท์  : 0-3-727-9204
โทรสาร   : 0-3-727-9203