ภาควิชา

ปัจจุบันทางสถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิต ได้เปิดสอน 14 ภาควิชาดังนี้

1. อายุรศาสตร์
2. ศัลยศาสตร์
3. สูตินรีเวชศาสตร์
4. กุมารเวชศาสตร์
5. เวชกรรมป้องกันและสังคม
6. เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
7. เวชศาสตร์ฟื้นฟู
8. ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
9. จิตเวชศาสตร์
10. นิติเวชศาสตร์
11. รังสีวิทยา
12. โสต ศอ นาสิกวิทยา
13. จักษุวิทยา
14. วิสัญญีวิทยา